Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Toto je znenie obchodných podmienok platných od 1.1.2014, ktoré vychádza zo všeobecných právnych predpisov SR a EU, najmä z aktuálneho znenia občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) a zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 482/2002 Zb.).

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vlahova.cz, www.vlahova.com a www.vlahova.eu *). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 

Informácie o predávajúcom:

Názov: Veľkoobchod Vláhová Jasňena, s.r.o., 913 05 Ivanovce 194 
DIČ: 2020174200 
IČO: 36295922 
Bankové spojenie: SK73750000000­00084312393 
Kontakt: tel: 0326490194
e-mail: vlahova@stonline.sk

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, vložka č. 10250/R. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v týchto jazykoch: slovenský, český, anglický, poľský a nemecký.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku možno vytvoriť telefonicky, poslať mailom alebo vytvoriť prostredníctvom internetového obchodu cez registračný účet (podmienky registrácie umožňujú jej zrušenie podľa odst.6), či bez registrácie. Takáto objednávka je záväzná a jej odoslaním kupujúci súhlasí s pravidlami obchodu vrátane dodacích a platobných podmienok, reklamačným poriadkom a ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Podmienkou platnosti internetovej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári alebo v objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny. Na zákazníkom vyplnenú a odoslanú objednávku pošle predávajúci automatické potvrdenie o doručení objednávky formou e-mailu. Pokiaľ sa tak nestane, pravdepodobne nebola objednávka uložená. V takom prípade nás láskavo kontaktujte. Po doručení objednávky dôjde k overeniu dostupnosti tovaru a zákazník je kontaktovaný (e-mailom alebo telefonicky) k potvrdeniu záväznej objednávky. Zákazník i predávajúci môžu bez udania dôvodu nepotvrdiť objednávku tovaru pred jej konečným potvrdením, zo strany predávajúceho je to z dôvodu, že tovar je dlhodobo nedostupný. O stavu objednávky je zákazník informovaný a prípadne je dohodnutý ďalší postup.

3. Dodacie a platobné podmienky

Ceny v internetovom obchode www.vlahova.cz, www.vlahova.com a www.vlahova.eu sú uvedené vrátane 20% DPH a nezahrňujú poštovné. 

Úhradu ceny tovaru urobí kupujúci prevodom na účet č.SK737500000­0000084312393 (IBAN), CEKOSKBX (BIC), variabilným symbolom je číslo objednávky kupujúceho. Ak čiastka nebude do 7 pracovných dní pripísaná na účet, bude objednávka zrušená.

Tovar zasiela predávajúci poštou do 3 pracovných dní od doručenia platby, predávajúci si vyhradzuje právo ďalšej lehoty vo zvláštnych prípadoch, o ktorých bude kupujúceho informovať e-mailom.

Poštovné: 

  • pri platbe vopred je poštovné 5 €. 
  • pri platbe na dobierku je poštovné 6 €. 
  • pri osobnom odbere je poštovné zdarma
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. 

Osobný odber je možný len na našej pobočke na Slovensku:
Veľkoobchod Vláhová Jasněna s.r.o 
Ivanovce 194 
okr. Trenčín

Osobní odber tovaru je možný iba po predchádzajúcej písomnej dohode s predávajúcim a to vždy najskôr nasledujúci týždeň v pondelok po uskutočnení objednávky.

Pri objednávke nad 100 € je dopravné zdarma. 

V prípade poškodenia zásielky prepravcom je nutné, aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú zásielku neprevzal. Pri prevzatí poškodenej zásielky predávajúci za ich reklamáciu nepreberá zodpovednosť a nezodpovedá ani za prípadné poškodenie jej obsahu. 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má podľa podľa §53 odst. 6 občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade musí kupujúci o vrátenie tovaru dopredu predávajúceho informovať písomne (e-mailom či dopisom). Nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebovania je kupujúci povinný zaslať späť spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. Náklady za dopravu späť hradí kupujúci, predávajúci si vyhradzuje možnosť odmietnuť prevzatie zásielky zaslanej na dobierku. Po doručení vráteného tovaru bude zodpovedajúca čiastka poslaná na uvedené číslo účtu do 14 dní. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri vrátení tovaru, ktoré bolo upravované podľa prianí spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. 

V prípade opakovaných vrátení tovaru jedným kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo kupujúcemu po predchádzajúcom upozornení ďalší tovar nezaslať.

5. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov. Reklamáciu posudzuje pracovník servisného oddelenia a rieši ju štandardným postupom daným platnými zákonmi. Záruka sa vzťahuje na správnu funkciu výrobku a výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, vonkajšie vplyvy (agresívne prostredie, náraz, nešetrné zaobchádzanie), vniknutie vody do mechanizmu pri nedodržaní podmienok vodotesnosti, chod batérie a opotrebenie veci jej obvyklým užívaním. 
Reklamovaný tovar s popisom závady kupujúci zašle na adresu predávajúceho spolu s dokladom o nákupe (účtenka alebo záručný list). Predávajúci si vyhradzuje možnosť odmietnuť prevzatie zásielky zaslanej na dobierku. Reklamáciu predávajúci vybaví v zákonnej lehote.

6. Ochrana osobných údajov

Kupujúci má právo zažiadať o vymazanie osobných údajov (zrušenie registrácie), vymazanie je prevedené na základe písomnej žiadosti kupujúceho (e-mailom či dopisom na adresu predávajúceho). 

Všetky osobné údaje kupujúceho sú spracovávané v rozsahu nutnom pre vybavenie objednávky a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z., v aktuálnom znení. Tieto údaje sú bezpečne uložené a nie sú poskytované tretím osobám mimo ich potrebných poskytnutí spoločnosti zaisťujúcej doručenie a platobný styk, a to iba za účelom nutným k vybaveniu objednávky kupujúceho. Údaje o nákupoch (objednávky) sú zhromažďované za účelom vybavovania reklamácií a k spätnej kontrole účtovných dokladov. Informácie o kupujúcom a o jeho objednávkach sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám, môžu byť využité pre vlastné marketingové aktivity predávajúceho. 

*) Pre veľkoobchodný predaj platia iné obchodné a prevádzkové podmienky.

Puncovní značky: